Regulamin Sklepu Internetowego armona.pl

wersja 1.0. | obowiązuje od 18.10.2022

Wstęp

Sklep internetowy dostępny pod adresem https://armona.shop prowadzony jest przez spółkę działającą pod firmą Armona Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku pod adresem ul. Wawelska 4D lok. 20, 80-034 Gdańsk, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000804310, NIP: 5833370568, REGON: 384385420, kapitał zakładowy 5.000 zł.

Dane kontaktowe Sprzedawcy:

– adres e-mail: sklep@armona.pl.

Niniejszy dokument (stanowiący równocześnie regulamin w myśl ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną) zwany dalej „Regulaminem”, określa rodzaje i zakres świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego, zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki Klienta oraz Sprzedawcy a także tryb odstąpienia od umowy i postępowania reklamacyjnego.

1. Definicje

 1. Sklep internetowy – sklep internetowy dostępny pod adresem https://armona.shop/.
 2. Sprzedawca – Armona Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku pod adresem ul. Wawelska 4D lok. 20, 80-034 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000804310, NIP: 5833370568, REGON: 384385420, kapitał zakładowy 5.000 zł.
 3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której prawo przyznaje zdolność prawną zawierająca umowę ze Sprzedawcą.
 4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Usługa – usługi elektroniczne świadczone przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 6. Umowa sprzedaży – umowa zawierana na odległość pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego, której przedmiotem jest zakup Produktu.
 7. Produkt – produkt, który Klient nabywa za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 8. Formularz zamówienia – formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający złożenie zamówienia w celu dokonania zakupu Produktu.
 9. Konto klienta – zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są informacje na temat Klienta w tym informacje adresowe oraz historia zamówień.
 10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający utworzenie Konta klienta.
 11. Newsletter – usługa umożliwiająca subskrybowanie i otrzymywanie drogą elektroniczną bezpłatnych informacji o Produktach i promocjach Sprzedawcy.
 12. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

2. Postanowienia ogólne

 1. Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
 2. Klient zobowiązuje się do korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.
 3. Klient korzystający z Usług Sprzedawcy zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 4. Sprzedawca przestrzega zasady ochrony danych osobowych Klientów przewidziane rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 5. Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych w celu realizacji umowy. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Sprzedawcę określa „Polityka prywatności” Sklepu internetowego.
 6. Informacje dotyczące Produktu znajdujące się na stronie Sklepu internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 7. Wszelkie ceny podane na stronie Sklepu internetowego są cenami brutto.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach Produktów dostępnych w Sklepie internetowym, wprowadzania nowych Produktów jak i też przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź dokonywania zmian w trwających już promocjach.
 9. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym. Klient zobowiązany jest do korzystania ze stron internetowych Sprzedawcy w sposób niezakłócający ich funkcjonowania, w szczególności poprzez nieużywanie określonego oprogramowania (w tym oprogramowania złośliwego) lub urządzeń.
 10. Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usług drogą elektroniczną to możliwość uzyskania przez nieuprawnione osoby dostępu do danych transmitowanych przez sieć lub przechowywanych na dołączonych do sieci komputerach i ingerencji w te dane, co może spowodować, w szczególności, ich utratę, nieuprawnioną zmianę lub uniemożliwienie korzystania z usług oferowanych z wykorzystaniem Sklepu internetowego.

3. Usługi i ogólne warunki świadczenia usług

 1. Sprzedawca za pomocą Sklepu internetowego świadczy drogą elektroniczną usługi poprzez:
   1. udostępnienie treści o ofercie i Produktach na stronie Sklepu internetowego,
   2. umożliwienie wypełnienia formularza zamówienia w celu zawarcia umowy sprzedaży
   3. umożliwienie dokonania rejestracji w celu utworzenia Konta klienta i utrzymanie Konta klienta Sklep internetowego,
   4. przesyłanie Klientom informacji o promocjach i Produktach w formie „Newslettera”.
 2. Usługi określone w pkt 3.1 ppkt a,b,c,d  świadczone są nieodpłatnie.
 3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w postaci umożliwienia wypełnienia formularza zamówienia zawierana jest z Klientem na czas oznaczony w momencie przystąpienia przez niego do wypełniania formularza oraz ulega rozwiązaniu z chwilą odstąpienia od wypełnienia formularza lub z chwilą przesłania wypełnionego formularza Sprzedawcy.
 4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w postaci umożliwienia rejestracji i prowadzenia Konta klienta zawierana jest z Klientem na czas nieoznaczony w momencie dokonania przez niego rejestracji w Sklepie internetowym.
 5. Założenie Konta klienta („rejestracja”) odbywa się za pomocą funkcjonalności dostępnej na stronie Sklepu internetowego – Formularza rejestracji.
 6. Posiadanie Konta klienta nie jest wymagane do złożenia zamówienia na Produkty dostępne w Sklepie internetowym.
 7. Umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi „Newsletter” zawiązywana jest na czas nieokreślony z chwilą zapisania się Klienta do usługi „Newsletter” za pomocą funkcjonalności dostępnej na stronie Sklepu internetowego.
 8. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę:
   1. urządzenie z dostępem do sieci Internet,
   2. przeglądarka internetowa obsługująca pliki Cookies
   3. dostęp do poczty elektronicznej.
 9. Klient ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego dostawcy usług internetowych.

4. Umowa sprzedaży

 1. Sprzedawca umożliwia składanie zamówień na Produkty dostępne w Sklepie internetowym za pomocą Formularza zamówienia dostępnego w Sklepie internetowym przez 24 godziny 7 dni w tygodniu.
 2. W celu złożenia zamówienia Klient dokonuje wyboru Produktu dostępnego w Sklepie internetowym określając ilość jaką zamierza nabyć oraz wskazując cechy zamawianego Produktu. Po dokonaniu wyboru Produktu (dodanie Produktu do „koszyka” poprzez funkcjonalność dostępną w Sklepie internetowym), Klient wypełnia Formularz zamówienia wskazując w nim dane niezbędne do realizacji zamówienia przez Sprzedawcę, a następnie potwierdza złożenie zamówienia za pomocą przycisku „Zamawiam i płacę”.
 3. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca przesyła Klientowi drogą elektroniczną na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej oświadczenie o przyjęciu zamówienia. Następnie Sprzedawca po weryfikacji możliwości realizacji zamówienia przesyła Klientowi wiadomość potwierdzającą zamówienie. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości potwierdzającej zamówienie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.
 4. Wiadomość potwierdzająca zamówienie zawiera ustalone warunki umowy sprzedaży, a w szczególności ilość oraz rodzaj zamówionego Produktu, całkowitą cenę do zapłaty wraz z kosztami dostawy oraz wysokością przyznanych rabatów (o ile dotyczy).

5. Czas realizacji zamówienia oraz dostawa

 1. Sprzedawca realizuje zamówienia według kolejności ich wpłynięcia (z uwzględnieniem pkt 6 ppkt 6.3 niniejszego Regulaminu).
 2. Na czas realizacji zamówienia składa się przygotowanie, skompletowanie, spakowanie oraz wydanie Produktu przez Sprzedawcę. Średni czas realizacji wynosi do dwóch dni roboczych.
 3. Zamówienia złożone w dzień roboczy po godzinie 16.00 oraz w dni wolne od pracy traktowane są jak złożone następnego dnia roboczego.
 4. W przypadku gdy część zamówienia składającego się z kilku Produktów nie jest aktualnie dostępna, Klient jest o tym informowany telefonicznie bądź za pomocą wiadomości e-mail i podejmuje decyzję o sposobie realizacji zamówienia (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia bądź wybór Produktu zamiennego).
 5. W przypadku zamówień składających się z kilku Produktów o różnej dostępności, a mających zostać dostarczonymi w jednej przesyłce, termin realizacji zamówienia będzie uzależniony od terminu skompletowania przez Sprzedawcę ostatniego Produktu objętego zamówieniem, chyba że w uzgodnieniu z Klientem postanowiono inaczej.
 6. Do czasu realizacji zamówienia należy doliczyć czas dostawy Produktu do Klienta przez przewoźnika zgodnie z wybraną przez Klienta metodą dostawy. Informacje o metodach oraz kosztach dostawy wskazywane są Klientowi w trakcie składania zamówienia.
 7. Zamówienia wydawane są do dostawy przewoźnikowi wyłącznie w dni robocze.
 8. Po otrzymaniu przesyłki Klient powinien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jego zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych uszkodzeń bądź innych nieprawidłowości powinien w obecności kuriera sporządzić protokół ze szkody oraz zawiadomić Sprzedawcę.
 9. W przypadku odmowy przyjęcia przesyłki lub braku możliwości jej doręczenia z przyczyn leżących po stronie Klienta, Sprzedawca posiada uprawnienie do obciążenia Klienta kosztami poniesionymi w związku z taką sytuacją (np. koszty zwrotu przesyłki do Sprzedawcy lub ponownej wysyłki do Klienta).
 10. W przypadku, gdy Sprzedawca pokryje Klientowi szkodę powstałą w czasie przewozu Produktu, roszczenia przysługujące z tego tytułu Klientowi wobec przewoźnika, w zakresie, w jakim zostały pokryte przez Sprzedawcę, przechodzą na Sprzedawcę. Przejście roszczeń na Sprzedawcę nie wymaga zawarcia odrębnej umowy cesji.
 11. Sprzedawca nie oferuje odbioru zamówienia w siedzibie firmy a jedynie poprzez wysyłkę zamówień do klienta na wskazany adres w zamówieniu.

6. Metody płatności

 1. Sprzedawca umożliwia dokonywanie płatności za zamówione Produkty:
   1. w formie przedpłaty za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych PayU. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.. Klient przeprowadza transakcję na zasadach określonych regulaminem operatora systemu płatności elektronicznych. W ramach systemu płatności elektronicznych Klient może skorzystać z następujących sposobów płatności:
    • karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro,
    • płatności online,
    • BLIK,
    • Pay by link;
   2. za pobraniem
 2. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty w terminie siedmiu dni od momentu zawarcia umowy. W przypadku braku płatności w określonym terminie umowa sprzedaży może ulec rozwiązaniu.
 3. Sprzedawca przystępuje do realizacji zamówienia z chwilą otrzymania od operatora systemu płatności elektronicznych informacji o pozytywnej autoryzacji transakcji.
  W przypadku płatności za pobraniem Sprzedawca przystępuje do realizacji zamówienia po jego potwierdzeniu.
 4. Dowód zakupu jest dostarczany Klientowi wraz z Produktem lub elektronicznie na adres e-mail wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia.
 5. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą, Sprzedawca dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta, albo Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7. Rękojmia za wady Produktu

 1. Zgodnie z art. 556 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną. Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
 2. Dostarczenie Produktu w ramach realizacji uprawnień wynikających z rękojmi za wady odbywa się na koszt Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu Klientowi.
 4. Zgłoszenie o wadach Produktu należy przesłać drogą elektroniczną na adres sklep@armona.pl lub pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy. Zgłoszenie można przesłać na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu.
 5. Jeżeli sprzedana rzecz ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 6. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
 7. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna
 8. Jeżeli jest to niezbędne dla oceny wad fizycznych Produkt należy dostarczyć na adres: Armona Sp. z o.o., ul. Wawelska 4D lok. 20, 80-034 Gdańsk.
 9. Sprzedawca odpowiada na zgłoszenie Klienta w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania. Nierozpatrzenie zgłoszenia w zakreślonym terminie jest równoznaczne z jego uwzględnieniem.

8. Odstąpienie od umowy sprzedaży

 1. Klientowi będącemu konsumentem w związku z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podawania przyczyny.
 2. Postanowienia dotyczące konsumenta zawarte w niniejszym rozdziale stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 3. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu objęcia Produktu w posiadanie przez Klienta lub osobę trzecią przez niego wskazaną inną niż przewoźnik. Jeżeli umowa obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – termin biegnie od momentu objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. Klient może odstąpić od umowy składając oświadczenie na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, przesyłając je na adres pocztowy Sprzedawcy lub drogą elektroniczną na adres sklep@armona.pl.
 5. Do zachowania terminu określonego w pkt 3 wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.
 6. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 7. Sprzedawca niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszelkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 8. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem otrzymanych płatności do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 10. Klient ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych, od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
 11. Klient ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 12. Produkt należy dostarczyć Sprzedawcy na adres: Armona Sp. z o.o., ul. Wawelska 4D lok. 20, 80-034 Gdańsk.
 13. Klient jest zobowiązany do należytego zabezpieczenia Produktu na czas transportu. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem.
 14. W razie odstąpienia od umowy konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 15. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, m. in. w stosunku do umowy:
   1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
   2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

9. Odstąpienie od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną oraz postępowanie reklamacyjne

 1. W przypadku umów o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. Konto klienta, usługa Newsletter) Klientowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy. Klient może rozwiązać umowę za wypowiedzeniem ze skutkiem natychmiastowym i bez podawania przyczyny wysyłając oświadczenie o wypowiedzeniu na adres poczty elektronicznej sklep@armona.pl.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym i bezterminowym z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia w przypadku naruszania przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Sprzedawcę usług świadczonych za pomocą Sklepu internetowego, Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji drogą elektroniczną na adres sklep@armona.pl.
 4. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać oznaczenie Klienta (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres zamieszkania lub adres siedziby firmy oraz adres poczty elektronicznej), przedmiot reklamacji wraz ze wskazaniem okresu, którego dotyczy reklamacja oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji.
 5. Reklamację rozpatruje Sprzedawca w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji.

10. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą wyłącznie Klientów nie będących konsumentami w myśl art. 221 Kodeksu cywilnego.
 2. Postanowień niniejszego paragrafu nie stosuje się dla umów sprzedaży jeżeli kupującym jest osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w każdym czasie o ile Produkt nie został wydany Klientowi, osobie trzeciej działającej w imieniu Klienta lub przewoźnikowi realizującemu dostawę do Klienta. Odstąpienie od umowy przez Sprzedawcę nie rodzi po stronie Klienta roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia metod płatności dostępnych w Sklepie internetowym. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do żądania przedpłaty w całości lub części wartości zamówienia, niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności.
 5. Na podstawie art. 558 Kodeksu cywilnego w przypadku sprzedaży Produktu na rzecz Klienta niebędącego konsumentem wyłącza się odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi.
 6. Na podstawie art. 548 §1 Kodeksu cywilnego z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu Klientowi, osobie trzeciej wskazanej przez Klienta lub przewoźnikowi, na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu.
 7. Odpowiedzialność Sprzedawcy względem Klienta zostaje ograniczona wyłącznie do rzeczywistych szkód poniesionych przez Klienta w związku z nienależytym wykonaniem umowy przez Sprzedawcę, przy czym Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w wysokości nie większej niż wartość zamówienia złożonego przez Klienta.

11. Zasady zamieszczania opinii i ocen Produktu

 1. W celu zapewnienia naszym klientom jak najbardziej wiarygodnych opinii o naszych produktach, opinie na ich temat mogą wystawić jedynie nasi klienci, którzy uprzednio dokonali zakupu opiniowanego – ocenianego produktu w naszym sklepie.
  W celu zapewnienia naszym klientom jak najbardziej wiarygodnych opinii o naszych produktach, opinie na ich temat mogą wystawić jedynie nasi klienci, którzy uprzednio dokonali zakupu opiniowanego – ocenianego produktu w naszym sklepie.
 2. Klient tworzy opinię i dokonuje oceny poprzez formularz, który przesyłany jest przez Sprzedawcę w wiadomości e-mail na adres Klienta wraz z prośbą o wystawienie oceny i opinii dla losowo wybranego Produktu z całości zamówienia.
 3. Zamieszczona przez Klienta opinia i ocena musi być związana z Produktem oraz przedstawiać osobiste, subiektywne odczucia Klienta z nim związane. Opinia lub ocena nie służą do wyrażania uwag skierowanych do Sprzedawcy w sprawie usług świadczonych przez niego świadczonych, a jedynie do subiektywnego odzwierciedlenia wrażenia na temat zakupionego Produktu.
 4. Opinie i oceny są zbierane i przetwarzane przez Sprzedawcę w szczególności dla następujących celów:
   1. poprawienia atrakcyjności oferty;
   2. zebrania informacji o Produktach i doświadczeniach Klienta w tym zakresie;
   3. polepszenia zakresu oferowanych Produktów i usług;
   4. umożliwienia innym Klientom zapoznania się z opiniami i ocenami.
 5. Klient dodając opinię i ocenę Produktu wyraża zgodę na publikację opinii opatrzonej wyłącznie jego imieniem wskazanym w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym.
 6. Klient po dodaniu opinii nie posiada samodzielnej możliwości jej modyfikacji lub usunięcia.
 7. Sprzedawca dopuszcza możliwość usunięcia opublikowanej opinii lub oceny na wyraźny wniosek Klienta dodającego opinie lub ocenę, przesłany na adres poczty elektronicznej opinie@armona.pl. Klient – w celu jego weryfikacji – będzie zobowiązany do przesłania otrzymanej uprzednio od Sprzedawcy kopii wiadomości e-mail w której został wysłany formularz z prośbą o wystawienie opinii/oceny.
 8. Sprzedawca nie redaguje Opinii/Wypowiedzi zamieszczanych przez Użytkowników ale zastrzega sobie prawo do ich usunięcia (odrzucenia), w szczególności gdy:
   1. naruszają obowiązujące przepisy w prawie polskim i międzynarodowym, wzywają do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej itp. oraz zawierają treści faszystowskie, pornograficzne oraz powszechnie uznane za wulgarne, propagujące przemoc, obrażające uczucia religijne lub dobre obyczaje,
   2. zawierają treści reklamowe lub inne treści o charakterze komercyjnym,
   3. zawierają odnośniki do innych stron internetowych, podmiotów innych niż www.armona.pl , w szczególności konkurencyjnych serwisów internetowych, sklepów internetowych oraz porównywarek cen,
   4. zawierają dane osobowe, teleadresowe lub adrzesy mailowe, oraz wszelkie inne dane podlegające obowiązującej ustawie o Ochronie Danych Osobowych
   5. naruszają prawa patentowe, autorskie, tajemnice handlowe oraz inne prawa własności intelektualnej,
   6. nie dotyczą w całości lub części opiniowanego produktu,
   7. nie maja wartości merytorycznej,
   8. opinia zawiera treści o charakterze spamu,
   9. są napisane w innym języku niż język polski.
 9. Treści wypowiedzi Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom ścigania lub wymiaru sprawiedliwości.
 10. Klient zamieszcza opinię wyłącznie na własną odpowiedzialność, potwierdzając równocześnie, że jest jej wyłącznym autorem, a tym samym przyjmuje na siebie roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia ich praw w związku z zamieszczeniem opinii.
 11. Klient z chwilą wystawienia opinii udziela Sprzedawcy licencji niewyłącznej na korzystanie z treści opinii (w części lub w całości) poprzez utrwalanie, zwielokrotnianie oraz rozpowszechnianie za pośrednictwem stron internetowych w sposób umożliwiający wyświetlanie treści na urządzeniach elektronicznych z wykorzystaniem sieci Internet w każdym miejscu i czasie, niezależnie od liczby oraz formy dostępu lub za pośrednictwem nośników informacji, w szczególności o charakterze reklamowym, w celu promocji i marketingu Produktów i Sklepu internetowego.
 12. Licencja udzielana jest przez Klienta bez ograniczenia czasowego, terytorialnego i liczbowego oraz bez wynagrodzenia dla Klienta i innych podmiotów uprawnionych do treści. Licencja wygasa z chwilą usunięcia opinii z zasobów Sklepu internetowego.
 13. Ocena produktu wyrażona poprzez pięciostopniową skalę ocen prezentowaną w formie gwiazdek jest średnią wyliczona na podstawie indywidualnych ocen Klientów.

12. Odpowiedzialność Sprzedawcy

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzenie przez Klienta błędnych danych (w szczególności przez podanie błędnych danych w formularzach dostępnych na stronie) lub działanie Klienta w sposób utrudniający lub uniemożliwiający świadczenie i realizację usług przez Sprzedawcę.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania ze Sklepu internetowego przez Klienta w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa oraz obowiązującymi w tym zakresie zasadami współżycia społecznego lub zwyczajami.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych funkcjonalności Sklepu internetowego z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej bądź oprogramowania. Zawieszenie bądź zakończenie świadczeń poszczególnych funkcjonalności Sklepu internetowego nie może naruszać praw Klienta.

13. Własność intelektualna - prawa autorskie

 1. Wszelkie treści zamieszczone w Sklepie internetowym (wliczając w to grafikę, zdjęcia, teksty, układ stron i logotypy), a nie pochodzące od Klienta lub innych dostawców, korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i są wyłączną własnością Sprzedawcy. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej zgody Sprzedawcy skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną.
 2. Klient zobowiązany jest do korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystanie treści w innym zakresie jest dopuszczone wyłącznie w przypadku, gdy tak wskazane zostało wyraźnie przez Sprzedawcę.
 3. Korzystanie ze Sklepu internetowego, w tym korzystanie z materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji, baz danych czy innych treści, nie oznacza nabycia przez Klienta jakichkolwiek praw w odniesieniu do wskazanych treści, a w szczególności nie oznacza nabycia praw autorskich majątkowych, praw pokrewnych lub licencji.
 4. Zabronione jest podejmowanie następujących czynności bez wyraźnej zgody Sprzedawcy:
   1. kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób Sklepu internetowego lub jego części, a także poszczególnych treści udostępnianych za jego pomocą,
   2. rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób publikowanych w Sklepie internetowym treści,
   3. pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystanie w całości lub części.

14 Polityka prywatności

14.1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 1. 1.1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) jestArmona Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku pod adresem:
  ul. Wawelska 4D lok. 20, 80-034 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000804310, NIP: 5833370568, REGON: 384385420, kapitał zakładowy 5.000 zł.Adres e-mail administratora danych: ado@armona.pl.
 2. 1.2. Administrator w myśl art. 32 ust. 1 RODO przestrzega zasady ochrony danych osobowych oraz stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapobieżenia przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną działalnością.
 3. 1.3. Podanie danych osobowych przez klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia umowy z administratorem danych.
 4. 1.4. Administrator danych przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji umowy lub świadczenia usług na rzecz osoby, której dane dotyczą.

14.2. CEL I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. 2.1. Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:
  1. przygotowanie oferty handlowej w odpowiedzi na zainteresowanie klienta, co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  2. zawieranie i realizacja umów sprzedaży z klientami, na podstawie zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  3. świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego, na podstawie zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  4. obsługa procesu reklamacyjnego, na podstawie obowiązku ciążącym na administratorze danych w związku z obowiązującymi przepisami prawa
   (art. 6 ust.1 lit. c RODO);
  5. rachunkowych związanych z wystawianiem i przyjmowaniem dokumentów rozliczeniowych, na podstawie przepisów prawa podatkowego
   (art. 6 ust. 1 lit. C RODO);
  6. archiwizacja danych dla ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami lub potrzeby wykazania faktów, co jest prawnie
   uzasadnionym interesem administratora danych (art. 6 ust. 1 lit f RODO);
  7. kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, w szczególności w odpowiedzi na zapytania kierowane do administratora danych,
   co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  8. przesyłanie informacji technicznych dotyczących funkcjonowania Sklepu internetowego i usług, z których korzysta klient, co jest prawnie
   uzasadnionym interesem administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  9. marketing, co jest jego prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub odbywa się na podstawie uprzednio udzielonej zgody
   (art. 6 ust. 1 lit. A RODO).

14.3. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. 3.1. Dane osobowe które przetwarzamy:
  • dane kontaktowe: imię i nazwisko, adres, adres e-mail i numer telefonu;
  • informacje na temat płatności i historię płatności;
  • informacje o zakupie ratalnym, jeśli Cię dotyczą;
  • informacje na temat zamówień.
 2. 3.2. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez administratora danych mogą być podmioty współpracujące z administratorem danych gdy jest to niezbędne do realizacji umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą.
  Rodzaje podmiotów, którym możemy ujawniać Twoje dane to:

  • podmioty pośredniczące w realizacji płatności (np PayU)– dzięki temu możesz zrealizować płatność za zakupy w naszych sklepach;
  • firmy kurierskie z których usług korzystamy (np DPD, InPost, Poczta Polska) – dzięki temu możesz otrzymać zakupiony towar na adres, który wskazałeś w zamówieniu;
  • punkt odbioru przesyłki (np. Stacje Orlen, Żabka, Empik) – dzięki temu możesz otrzymać towar ze punktu, który wskazałeś przy zakupie;
  • serwisy odpowiedzialne za naprawę sprzętu – dzięki temu Twoja reklamacja może zostać sprawnie załatwiona;

  W każdym przypadku, gdy ujawniamy Twoje dane innym podmiotom, dokonujemy tego w ramach obowiązujących przepisów. Jeśli nasi usługodawcy przetwarzają Twoje dane w naszym imieniu, muszą zapewnić gwarancje wdrożenia rozwiązań technicznych i organizacyjnych, które będą chroniły Twoje dane osobowe i spełniały wymogi Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

 3. 3.3. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez administratora danych mogą być również podwykonawcy – podmioty, z których usług korzysta administrator danych przy przetwarzaniu danych np. biura rachunkowe, kancelarie prawne, podmioty świadczące usługi IT (w tym usługi hostingowe).
 4. 3.4. Administrator danych może być zobowiązany do udostepnienia danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności do udostępnienia danych osobowych uprawnionym organom lub instytucjom państwowym.
 5. 3.5. Przekazywanie danych osobowych poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)
  Twoje dane osobowe przechowujemy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Jednakże przy prowadzeniu sklepu internetowego korzystamy z narzędzi dostarczanych przez podmioty zewnętrzne, a niektórzy z naszych dostawców swą siedzibę mają poza Europejskim Obszarem Gospodarczym w związku z powyższym mogą być one także przesyłane poza ten obszar i tam przetwarzane. Zawsze gdy przesyłamy dane, robimy to zgodnie z obowiązującym prawem. Jeśli przekazujemy dane poza EOG, stosujemy standardowe klauzule umowne oraz Tarczę Prywatności, które zabezpieczają te dane poza EOG. Nasi dostawcy usług posiadają odpowiedni certyfikat zgodności.

14.4. PROFILOWANIE W SKLEPIE INTERNETOWYM

 1. 4.1. Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z profilowania do celów marketingu bezpośredniego i analiz sprzedaży. Profilowanie to może być dokonywane na podstawie Twoich dotychczasowych działań na platformie armona.pl i ma na celu jedynie lepsze dopasowanie świadczonych usług do potrzeb konkretnego klienta. Polega ono na wyświetlaniu spersonalizowanych reklam lub dokonywaniu automatycznej oceny, jakimi usługami możesz być zainteresowany, i na przedstawieniu Ci dobranej w ten sposób oferty.
 2. 4.2. Profilowanie, którego dokonujemy, nie wywołuje skutków prawnych lub wpływających na Ciebie w podobnie istotny sposób, jak również nie jest oparte o dane tzw. wrażliwe (dane szczególnej kategorii).

14.5. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. 5.1. Administrator danych przechowuje dane osobowe przez okres obowiązywania umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą oraz po zakończeniu jej obowiązywania w celach związanych z dochodzeniem roszczeń związanych z umową, wykonania obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, ale przez czas nie dłuższy niż termin przedawnienia zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.
 2. 5.2. Administrator danych przechowuje dane osobowe znajdujące się na dokumentach rozliczeniowych przez okres czasu wskazany przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawą o rachunkowości.
 3. 5.3. Administrator danych przechowuje dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych przez okres 5 lat, jednak nie dalej niż do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 4. 5.4. Administrator danych przechowuje dane osobowe w celach innych niż wskazane w ust. 1-3 przez okres 3 lat, chyba że wcześniej wycofano zgodę na przetwarzanie danych, a przetwarzanie danych nie może być kontynuowane na innej podstawie niż zgoda osoby, której dane dotyczą.

14.6. TWOJE PRAWA W KONTEKŚCIE RODO

 1. 6.1. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:
  1. do dostępu – uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 15 RODO);
  2. do otrzymania kopii danych – uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO);
  3. do sprostowania – żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);
  4. do usunięcia danych – żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO);
  5. do ograniczenia przetwarzania – żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), gdy:
   • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
   • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,
   • administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
   • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
  6. do przenoszenia danych – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO);
  7. do sprzeciwu – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas administrator dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów administratora, administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach (art. 21 RODO).
 2. 6.2. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.
 3. 6.3. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.

15. Polityka Cookies

Niniejsza Polityka cookie określa zasady przechowywania i dostępu do informacji za pośrednictwem plików Cookie na urządzeniach Użytkownika korzystającego z Serwisu w domenie armona.pl, którego administratorem jest Armona Sp. Z o.o. z siedzibą w Gdańsku pod adresem ul. Wawelska 4D lok. 20, 80-034 Gdańsk, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000804310, NIP: 5833370568, REGON: 384385420, kapitał zakładowy 5.000 zł.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Klienta pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator / Sprzedawca.

15,1. DEFINICJE

 1. 1.1. Administrator – Armona Sp. Z o.o. ul. Wawelska 4D lok. 20; 80-035 Gdańsk, który przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji na urządzeniach Użytkownika za pośrednictwem plików cookie.
 2. 1.2. Cookie – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
 3. 1.3. Cookie Administratora – oznacza Cookie zamieszczane przez Administratora, związane z prowadzeniem przez Administratora strony internetowej Serwisu.
 4. 1.4. Cookie Zewnętrzne – oznacza Cookie zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
 5. 1.5. Serwis – oznacza stronę̨ internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie armona.pl
 6. 1.6. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
 7. 1.7. Użytkownik – oznacza osobę fizyczną, korzystającą z Serwisu

15.2. CZYM SĄ PLIKI COOKIES

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta i przeznaczone są do korzystania ze stron Sklepu internetowego. Pliki te pozwalają̨ zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować́ Serwis indywidualnie dla każdego Użytkownika.
Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

15.3. RODZAJE WYKORZYSTYWANYCH PLIKÓW COOKIES

 1. 3.1. (session cookies) cookies sesyjne – które są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia;
 2. 3.2. (persistent cookies) cookies trwałe – które są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam, dopóki ich nie skasujesz. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z tego urządzenia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia.
 3. 3.3. „niezbędne” – pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu internetowego
 4. 3.4. „wydajnościowe” – pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu internetowego;
 5. 3.5. „funkcjonalne” – pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Klienta ustawień i personalizację interfejsu Klienta, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Klient, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.:
 6. 3.6. „reklamowe” – pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Klientom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 7. 3.7. „społecznościowe” – pliki cookies, podmiotów zewnętrznych, takie jak Google, Twitter, Facebook, które dodaliśmy do swojej witryny, by użytkownicy mogli udostępniać nasze treści znajomym i innym sieciom. Pliki te umożliwiają śledzenie działania przeglądarki użytkownika na innych stronach i budowanie profilu jego zainteresowań. Może to mieć wpływ na treść powiadomień, wyświetlanych danemu użytkownikowi w innych odwiedzanych przez niego witrynach.

15.5. SPOSOBY KONTROLI COOKIES

 1. 5.1. Przy pierwszej wizycie w naszym Serwisie, każdy Użytkownik jest informowany o stosowaniu plików Cookies na stronach naszego sklepu i proszony o zapoznanie się z niniejszą Polityką Cookies. Jednocześnie Użytkownik w sposób dobrowolny może udzielić lub odmówić zgody na stosowanie plików Cookies dla wszystkich lub poszczególnych typów plików Cookies klikając w odpowiedni przycisk będący częścią tego komunikatu. Tym samym wyraża on zgodę lub nie na obsługę naszych plików Cookies w swojej przeglądarce. Jednocześnie i niezależnie od udzielonej nam zgody na stosowanie plików Cookies, Użytkownik może też zarządzać ustawieniami cookies we własnej przeglądarce.
 2. 5.2. Zgoda na zapis plików Cookies na dysku twardym urządzenia Uzytkownika jest domyślnym ustawieniem oprogramowania „przeglądarki” wykorzystywanego do przeglądania stron www.
 3. 5.3. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookie, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookie do urządzenia Użytkownika.
  Zmiany ustawień, Użytkownik może dokonać za pomocą̨ ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą̨ konfiguracji usługi, udzielając zgody lub nie na obsługę plików Cookies w swojej przeglądarce.
  Ustawienia te mogą̨ zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę̨ plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookie na urządzeniu Użytkownika.
  Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są̨ w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 4. 5.4. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookie korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 5. 5.5. Ograniczenie stosowania lub zablokowanie plików Cookie, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.
 6. 5.6. Pliki cookie zapisywane w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu mogą być wykorzystywane przez zaufane podmioty współpracujące
  z Armona Sp. z o.o. Dane, które przekazujemy firmom zewnętrznym, są używane wyłącznie do świadczenia usług opisanych w tym dokumencie.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

15.4. JAK WYKORZYSTUJEMY COOKIES

Poniżej znajdziesz informacje o tym, co robimy przy użyciu cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu.

Administrator wykorzystuje Cookie w następujących celach:

 1. 4.1. Konfiguracji serwisu:
  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  • rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
  • ułatwienia przeglądania zasobów strony internetowej przy kolejnych wizytach;
  • zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik
 2. 4.2. Uwierzytelniania Użytkownika w serwisie:
  • zapewnienia bezpieczeństwa świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym utrzymania sesji Użytkownika Serwisu po zalogowaniu i rozpoznania osoby korzystającej przy kolejnej sesji,
  • poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki,
  • optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora;
 3. 4.3. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych, w tym
  • tworzenie zagregowanych statystyk służących poprawie funkcjonalności strony, jej struktury i zawartości;
 4. 4.4. Analiz i badań oraz audytu oglądalności
  • tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają̨ zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają̨ ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
 5. 4.5. Wykorzystujemy też cookies zewnętrzne, aby:
  • zbierać ogólne i anonimowe dane statyczne za pośrednictwem narzędzi analitycznych, np. Google Analytics, Gemius Traffic, Yandex, HotJar;
  • zbierać informacje na temat zachowań użytkowników na stronach internetowych serwisu, np. Google Analitycs, Gemius Traffic, Yandex, HotJar;
  • prezentować reklamy dostosowane do Twoich preferencji z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy;
  • zastosować funkcje interaktywne w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych, np. facebook.com, twitter.com;
  • prezentować na stronach internetowych serwisu opinie, które są pobierane z zewnętrznych serwisów internetowych, np. ceneo.pl, opineo.pl.

16. Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Sprzedawca powiadomi na stronie Sklepu internetowego na co najmniej 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian w Regulaminie. Zmiana postanowień Regulaminu nie ma zastosowania do Klientów, którzy złożyli zamówienie w czasie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu. Zmiana Regulaminu w czasie trwania stosunku umownego o charakterze ciągłym wiąże drugą stronę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, a strona nie wypowiedziała umowy w terminie wypowiedzenia wynoszącym 14 dni kalendarzowych.
 2. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 3. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń wynikających z ze składanych w Sklepie zamówień. Należą do nich: w razie sporu o prawa majątkowe wynikłe z umów sprzedaży i świadczenia usług, wystąpienie z wnioskiem o rozpoznanie sprawy przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki działający przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej; wystąpienie z wnioskiem do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Gdańsku (https://ihgd.pl/) o podjęcie działań mających na celu pozasądowe rozstrzygnięcie sporu na podstawie Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r., poz. 1823).
 4. Niezależnie od pkt 16.3 Klient może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl.
 5. Klient będący konsumentem może ponadto skorzystać z elektronicznego sposobu rozwiązywania sporów ze Sprzedawcą za pośrednictwem platformy ODR dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 6. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie:
   1. sądowi powszechnemu według wyboru Klienta zgodnie z właściwymi przepisami prawa polskiego, jeżeli Klient jest konsumentem lub przedsiębiorcą, o którym mowa w pkt 8 ppkt 8.2 Regulaminu,
   2. sądowi powszechnemu właściwemu według siedziby Sprzedawcy, jeżeli Klient nie jest konsumentem.
 7. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 18 października 2022 r.